Waterkeringen

Waterkeringen

Een waterkering heeft als doel om (oppervlakte) water tegen te houden. Waterkeringen betreffen dijken, dammen, sluizen, stormvloedkeringen etc. Volgens Rijkswaterstaat is Nederland rijk aan 3.700 km waterkering. Daarnaast is 60% van Nederland kwetsbaar voor overstromingen. Hieruit blijkt de noodzaak voor zorgvuldig en professioneel onderhoud.

De impact van een defecte of beschadigde waterkering heeft aanzienlijke maatschappelijke gevolgen. Door de grote hoeveelheid waterkeringen, haar importantie en de zeespiegelstijging is nauwkeurige monitoring uiterst belangrijk. Door de non destructieve installatie van de OSS sensortechniek kunnen de sensoren gemakkelijk ingebracht worden in bestaande waterkeringen. Vanwege de nauwkeurigheid van de OSS sensoren zijn de geringste invloeden meetbaar en kan een defect vroeg gevonden worden.

Nederland spant al sinds jaar en dag de kroon op het gebied van effectieve waterverdediging, laten we dat zo houden door vooruitstrevende technologie te implementeren.

Meten en herleiden van trillingen

Wanneer de oorzaak van de trillingen onduidelijk is, kan er met behulp van de OSS-sensor (eventueel in combinatie met camera’s) worden onderzocht wat de bron en intensiteit van deze trillingen is. Een OSS sensor aan de gevel een gebouw of op een van de steunpunten van en brug meet over een periode alle optredende trillingen. Met de meetresultaten van de OSS Sensor en de eventuele camerabeelden is het mogelijk om een correlatie aan te tonen.

Filtering van meetresultaten

Meetonderzoeken die niet beïnvloed mogen worden door externe factoren zijn kostbaar en kunnen niet overal worden uitgevoerd. Ook zijn gebouwen soms zodanig gebouwd dat externe of interne trillingen geen invloed hebben op het onderzoek. Wanneer alle trillingen met de OSS-sensor gemeten en in kaart zijn gebracht, filtert de software de metingen van het onderzoek. Trillingen veroorzaakt door een dichtslaande deur, een voorbijrijdende graafmachine of een overvliegende helikopter kunnen met de OSS metingen worden uitgesloten.

Effectievere meerjaren onderhoudsplannen

OSS Sensoren kunnen de (stress)belasting op wegen en openbare kunstwerken, zoals bruggen en viaducten meten. Met de gegenereerde data kunnen meerjaren onderhoudsplannen effectiever worden uitgevoerd.

Voorkomen scheurvorming dijken

Ook bij dijkrenovaties kan een OSS Sensor dijktrillingen meten. Elke dijk beweegt dagelijks een aantal mm heen en weer. Door deze trillingen te meten verkrijg je relevante data om scheurvorming te voorkomen.

Meten kritieke dakwaarden

In bergachtige gebieden waar veel of intensieve sneeuwbuien vallen is het interessant om te kunnen meten hoeveel sneeuw er op een constructie ligt. De OSS techniek kan dakbelastingen door sneeuwval en/of wateraccumulatie meten. Aan de hand van kritieke dakwaarden kan de eigenaar/gebruiker maatregelen nemen. Ook kunnen zo lawines worden voorkomen.

Pre-detectie aardbevingen

OSS Sensoren zijn goed inzetbaar bij pre-detectie van aardbevingen.

ONZE OPLOSSINGEN

Bruggen

Bruggen onderhouden, vervangen of verzwaren? Data en analyses voor de juiste beleidsbeslissingen.

READ MORE

Gebouwen

Data voor juiste keuzes. Meten van trillingen, verzakkingen of noodzakelijk onderhoud. 

READ MORE

Waterkeringen

Data en analyses voor versterking van dammen, dijken en andere waterwerken.

READ MORE